Telefon Całodobowy

601 221 361

Telefon +48 22 642 80 06

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasiłek pogrzebowy krok po kroku

Każdy z nas chce, by ceremonia pogrzebowa bliskiej nam osoby była godna i piękna. Na szczęście kosztów, jakie są z tym związane, nie musimy ponosić samodzielnie. Istotnym elementem jest możliwość ubiegania się o tzw. zasiłek pogrzebowy, który pozwoli nam pokryć wydatki, które ponieśliśmy w czasie takich przygotowań do pochówku. Sprawdź, jak uzyskać zasiłek pogrzebowy i komu on przysługuje.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty związane z urządzeniem pogrzebu. Może to być członek rodziny, pracodawca, instytucja Domu Pomocy Społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz każda inna osoba, która miała swój udział finansowy w zorganizowaniu ceremonii. Taki zasiłek przysługuje nam, jeśli osoba zmarła miała za życia przyznaną emeryturę, emeryturę pomostową lub rentę, posiadała ubezpieczenie w ZUS, czy też przyznano jej nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. O zasiłek pogrzebowy możemy starać się także, jeśli osoba ta zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia, w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania, pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, pobierała rentę socjalną, rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach oraz jeśli zmarła ona wskutek wypadku, czy choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Zasiłek pogrzebowy – termin

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest, po złożeniu stosownego wniosku w tej sprawie. Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Potrzebne dokumenty należy dostarczyć przed upływem dwunastu miesięcy od dnia śmierci bliskiej nam osoby. Jeśli istnieją jednak szczególne, niezależne od nas okoliczności, które uniemożliwiają nam podjęcie działania, możliwe jest wydłużenie tego okresu, po przedłożeniu stosownych dokumentów, potwierdzonych np. przez policję. W takiej sytuacji termin zostaje przedłużony do dwunastu miesięcy od daty przeprowadzonego pogrzebu.

Gdzie złożyć wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego?

Najprostszy sposób na uzyskanie zasiłku pogrzebowego polega na skorzystaniu z profilu na PUE, czyli Platformie Usług Elektronicznych. Wykorzystujemy wtedy opcję „Złożenie dokumentu  Z-12” i uzupełniamy potrzebne dane. Wniosek jest weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wysłany dalej w formie elektronicznej. Ważne jest, by osobiście lub za pośrednictwem poczty dostarczyć do placówki ZUS odpis skrócony aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające nasz stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą, a także stosowne zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Należna nam kwota zostanie wpłacona drogą elektroniczną, na wskazane przez nas konto bankowe lub doręczona pod podany adres zamieszkania. Warto pamiętać, że jeśli koszty związane z pogrzebem zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę, zasiłek pogrzebowy zostanie podzielony między wszystkich wnioskodawców.